Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.TOPDROGERIA.PL

 
(obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku)
 
§ 1. Postanowienia ogólne
 
1. Regulamin niniejszy jest ustanowiony przez Sprzedawcę w oparciu o przepisy aktualny stan prawny obowiązujący na terytorium RP, w szczególności o przepisy ustawy dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, Regulamin spełnia jednocześnie wymogi o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. ,o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 
2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu, bez względu na miejsce, z którego nastąpiło połączenie ze Stroną Sklepu. Żadne z jego postanowień nie może być wyłączone w oparciu o prawo państwa, z którego terytorium nastąpiło połączenie ze Stroną Sklepu, chyba że przepisy prawa polskiego lub postanowienia umów międzynarodowych stanowią co innego. 
 
3. Regulamin określa zasady dokonywania czynności prawnej mającej za przedmiot Towar (zwanej też Transakcją), przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, oraz zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.topdrogeria.pl
 
4.Regulamin wraz załącznikami jest równocześnie formą realizacji obowiązków informacyjnych, o których w art. 12 Ustawy o prawach konsumentów, co Klient potwierdza składając tej treści oświadczenie w trakcie składania zamówienia (jest ono elementem treści oświadczenia o przyjęciu Regulaminu.) 
 
5.Klient i Sprzedawca zobowiązani są do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się również, w szczególności w kwestiach wyraźnie nie uregulowanych w przepisach prawa lub w Regulaminie, stosować się do pozanormatywnych wzorców zachowań mających swoje źródło w powszechnie akceptowalnych wartościach oraz kierować się praktykowanymi i utrwalonymi dobrymi obyczajami w zakresie prowadzenia sprzedaży towarów lub usług. W relacjach prawnych z Konsumentami, zachowana zostaje ponadto zasada ochrony słusznych interesów Konsumentów.
 
6. Sprzedawca zapewnia zgodność treści Regulaminu z przepisami powszechnie obowiązującymi. W przypadku kolizji norm Regulaminu z przepisami powszechnie obowiązującymi, stosuje się te ostatnie. Miarodajną dla oceny treści Regulaminu jest każdoczasowo jego wersja zamieszczona przez Sprzedawcę lub inne upoważnione prze niego osoby na stronie internetowej www.topdroeria.pl
 
7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 
8. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są.
 
1. Telefon - 81 473 28 57
 
2 .Poczta elektroniczna: kontakt@topdrogeria.pl
 
 3. Poczta tradycyjna
 
 
§ 2 Definicje
 
1. Sklep – umiejscowiona w sieci Internet, platforma wirtualna prowadzona przez Sprzedawcę pod domeną www.topdrogeria.pl za pośrednictwem której Klient może dokonać transakcji ze Sprzedawcą, zwana też stroną internetową Sklepu 
 
2. Regulamin – zbiór zasad dokonywania czynności prawnych ze Sprzedawcą, opublikowany w postaci jednolitego dokumentu na stronie internetowej www.topdrogeria.pl 
 
3. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.
 
4. Transakcja – umowa lub inna czynność prawna ze Sprzedawcą, dokonana na platformie www.topdrogeria.pl
 
5. Formularz Zamówienia - usługa on line dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów znajdujących się w jego koszyku 
 
6. Konto użytkownika - dedykowany skonkretyzowanemu Klientowi profil zarejestrowany na platformie internetowej Sklepu, zawierające dane Klienta podane podczas rejestracji lub uzupełnione podczas kolejnych autoryzowanych wejść. Autoryzacja wejścia na konto wymaga podania loginu i hasła. 
 
 
 § 3 Strony czynności prawnych 
 
1. Sprzedawca Rafał Zienkiewicz Profit Center, ul. Pana Wołodyjowskiego 3 lok. 46, 20-627 Lublin Nr NIP: 7121804310, Nr REGON: 432308730 – przedsiębiorca jednoosobowy, prowadzący działalność gospodarczą między innymi za pośrednictwem narzędzi zamieszczonych na platformie internetowej pod domeną www.topdrogeria.pl
 
2. Klient – wymienione poniżej osoby, które zamierzają skorzystać lub skorzystały z pośrednictwa platformy internetowej www. www.topdrogeria.pl w celu zawarcia oferowanej tam umowy lub dokonania innej czynności prawnej Sprzedawcą 
 
a) osoba fizyczna, pełnoletnia (osoba, która ukończyła 18 rok życia lub kobieta, która ukończyła lat 16 i zawarła za zgodą sądu związek małżeński) oraz nieubezwłasnowolniona nawet częściowo rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 
 
b) osoba fizyczna, między 13 a 18 rokiem życia, lub częściowo ubezwłasnowolniona, dla skuteczności czynności prawnych dokonywanych na platformie internetowej www.topdrogeria.pl może być wymagana zgoda jej przedstawiciela ustawowego, 
 
c) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną,
 
3. Konsument – klient - osoba fizyczna - dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
 
§ 3 Ogólne warunki korzystania z pośrednictwa Sklepu 
 
1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest uzyskanie przez klienta dostępu do urządzeń umożlwiających łączność ze Stroną Sklepu, zapoznanie się zasadami nabywania Towarów zamieszczonymi w Regulaminie, potwierdzenie tego faktu stosowym oświadczeniem oraz posiadanie aktywnego konta email.
 
2.Przez uprzędzenie o którym mowa w ustępie poprzedzający należy rozumieć każde urządzenie typu komputer, laptop smartfon, tablet itp. posiadającego możliwość połączenie się z Internetem oraz z zainstalowanym dowolnym systemem operacyjnym i przeglądarką stron Web np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.
 
3.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą z tytułu wadliwie zakończonej procedury składania zamówienia, spowodowanej brakiem komunikacji ze Stroną Sklepu, jeśli wynikają z nieprawidłowej konfiguracji czy właściwości systemu operacyjnego lub przeglądarki zainstalowanej na urządzaniu Klienta albo siły wyżej.
 
 
§ 4 Procedura składania zamówienia przez Klienta przy pomocy Strony Sklepu lub poczty elektronicznej ania zam
 
1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane bezpośrednio przez Stronę Sklepu: www.topdrogeria.pl oraz e-mailowo na adres kontakt@topdrogeria.pl
 
2. Do składania zamówienia z wykorzystaniem podanych w ustępie 1 kanałów komunikacji elektronicznej nie jest wymagana rejestracja konta użytkownika na Stronie Sklepu.
 
3. Rejestracja Konta Użytkownika jest dobrowolna i polega na wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracji konta w Sklepie. Umowa o prowadzenie konta w Sklepie jest ważna i zawarta z chwilą otrzymania potwierdzenia przez Klienta, wysłanego przez Sklep pod podanym adresem email. Założenie i prowadzenie konta jest nieodpłatne.
 
4. Korzystanie z konta Użytkownika polega na logowaniu się na nie za pomocą danych podanych w formularzu rejestracyjnym (loginu – adresu poczty elektronicznej oraz hasła). Sprzedawca zapewnia opcję przypomnienia tych danych na żądanie właściciela Konta Użytkownika 
 
5. Korzyści z posiadania konta użytkownika polegają na możliwości zawierania transakcji ze Sprzedawcą bez każdorazowego podawania swoich danych osobowych. Przepis ten nie wyklucza wprowadzeniu innych korzyści z tytułu posiadania Konta Użytkownika, typu program lojalnościowy, programy rabatowe lub inne zastrzeżeniem obowiązku uprzedniego opublikowania zasad promocji na internetowej Sklepu właścicieli kont.
 
6. Umowa o prowadzenie konta jest bezterminowa, zaś Klient może ją wypowiedzieć w każdym czasie bez podania przyczyn, Wypowiedzenie powinni być dokonane w formie oświadczenia Użytkownika Konta Klienta zawierającego żądanie usunięcia konta pod adres kontakt@topdrogeria.pl. Nie uchybia to możliwości odstąpienia od tej umowy lub dokonania czynności reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie, przewidzianych dla Transakcji zawieranych ze Sprzedawcą
 
7. Klient ma obowiązek podania danych wymaganych do zawarcia umowy, zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy Klienta i wynikające z tego negatywne skutki, w tym niemożność dokonania lub opóźnienie czynności prawnej.
 
8. Zamówienie dokonane przez stronę internetową Sklepu wymaga dodania towarów dostępnych w Sklepie do narzędzia koszyk, wypełnieniu danych Formularza Zamówienia, w tym obowiązkowych oświadczeń zaznaczając stosowne opcje, a następnie kliknięciu dostępnego tylko po wypełnieniu koniecznych danych Formularza, odnośnika: „Złóż zamówienie (złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty)” . Klient płaci cenę ostateczną podaną w podsumowaniu. 
 
9. Zamówienia można dokonać poprzez skorzystanie z adresu poczty elektronicznej Sklepu. W tym celu klient wysyła wiadomość i z informacją o Towarach, które chciałby zakupić, opisanymi jednoznacznie, najlepiej podając ich nr katalogowy dostępny na stronie oraz ich ilość. Po otrzymaniu wiadomości elektronicznej Sprzedawca kompletuje zamówienie lub wysyła informację o brakach i przypuszczalnym terminie realizacji zamówienia. Do tego załącza wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, link do strony zawierającej zasady odstąpienia od umowy oraz oświadczenie potwierdzające obowiązek zapłaty łącznej ceny za zakupiony towar. Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać na adres poczty elektronicznej Sklepu pod rygorem niedojścia umowy do skutku. 
 
10. W razie podania przez Klienta błędnego adresu poczty elektronicznej Sprzedawca podejmuje się próby kontaktu z Klientem przy pomocy innych danych znajdujących w posiadaniu Sprzedawcy. W wypadku udanej próby kontaktu Sprzedawca informuje Klienta o obowiązku potwierdzenia zamówienia przez email.
 
11. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Przyjęcie Oferty jest warunkiem potwierdzającym, że zamówienie zostało prawidłowo złożone i dostarczone do Sklepu. Potwierdzenie zawiera także pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy w treści którego podany jest link do podstrony Sklepu, zawierającej zasady realizacji prawa do odstąpienia oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie załącznika. Treść pouczenia oraz materiały zamieszczone w linku stanowią wypełnienie obowiązków informacyjnych o których mowa w art. 13 ustawy o prawach konsumenta. 
 
12. W wyjątkowych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem dostępności towaru w Sklepie, Sklep może nie przyjąć oferty, o czym klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną, niezwłocznie po zaistnieniu przeszkody, a najpóźniej w terminie siedmiu dni roboczych. Informacja zawiera przyczyny opóźnienia oraz proponowany termin dostawy wraz z opcją anulowania zamówienia. 
 
13. Klient ma prawo do zmiany zamówienia lub jego anulowania do dnia, w którym nastąpiła wysyłka towaru. Żądanie zmiany lub anulowania zamówienia powinno zawierać jego numer oraz dane klienta. Żądanie należy wnieść za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego przy składaniu zamówienia. Żadanie Klienta wymaga potwierdzenia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie rozliczenia ostatecznego kosztów zamówienia po jego zmianie lub – w przypadku anulowania zamówienia zawiera informację, że zwrot środków zapłaconych przez Klienta nastąpi w terminie 14 dni roboczych stosownie do wybranego przez Klienta sposobu zapłaty.
 
14. Alternatywną formą złożenia zamówienia jest możliwość zawarcia umowy w formie negocjacji prowadzonych w formie pisemnej, kierowanej na adres: Rafał Zienkiewicz Profit Center, ul. Pana Wołodyjowskiego 3 lok. 46, 20-627 Lublin. Zawracie umowy następuje z chwilą jej potwierdzenia przez Sklep w taki sposób, że nie ma wątpliwości, iż oświadczenie Sprzedawcy dotarło do właściwej osoby (poczta email, sms, skype).
 
 
§ 5 Realizacja zamówienia
 
1. Proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę rozpoczyna się z chwilą wysłania przez niego, na podany w zamówieniu adres email potwierdzenia przyjęcia oferty, przy czym:
 
a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
 
b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu z tytułu złożonego zamówienia.
 
c. W wypadku błędnego podania przez klienta adresu e-mail, za miarodajny uznaje się datę i czas wysłania potwierdzenia zamówienia pod ustalony przez Sprzedawcę prawidłowy adres email.
 
2. Zamówienia w Sklepie mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, także w dni ustawowo wolne od pracy oraz w soboty, ale są realizowane w godzinach pracy Sklepu, tj. poniedziałku do piątku od 10 do 16, przy czym zamówienia składane w piątek po godzinie 14.00, w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane w pierwszym najbliższym dniu 
 
3. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, a na życzenie Klienta wystawiana jest 
 
4. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. 
 
5. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 4 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. Zgoda powinna być wysłana na adres: kontakt@topdrogeria.pl.
 
6. Ceny podawane są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
 
7. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu dokumentów i zamówionego towaru do wysyłki, jego opakowanie oraz nadanie do wysyłki tak przygotowanej przesyłki u wybranego przez Klienta operatora. 
 
8.O nadaniu przesyłki klient informowany jest emailem. 
 
 
 
 § 6 Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia
 
1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera wedle wyboru Klienta. 
 
2. Koszty dostawy w TopDrogeria.pl są uzależnione od:
 
a. wartości zamówienia
 
b. wybranego rodzaju płatności
 
c. wybranego sposobu dostawy
 
3.Szczegółowe zasady obliczania kosztów wysyłki podane są w załączniku Nr 2 do Regulaminu 
 
4. Na terenie Lublina istnieje możliwość odbioru osobistego – w celu wyboru tej opcji, Klient powinien wysłać oświadczenie pośrednictwem formularza kontaktowego (link) w zakładce Kontakt na adres sklepu: kontakt@topdrogeria.pl; W wiadomości zwrotnej lub telefonicznie Sprzedawca uzgodni indywidualnie datę odbioru osobistego. W przypadku uzgodnień telefonicznych, Sprzedawca wyśle email z potwierdzeniem tych ustaleń. 
 
5. Wysyłka Towaru następuje wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w piątek po 14 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 
6. Czas oczekiwania na przesyłkę jest uzależniony od wybranej przez Klienta opcji dostawy, średnio 1-5 dni roboczych . Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski).
 
7. Zasady wysyłania Towarów za granicę określa załącznik Nr 3 do Regulaminu. Sprzedawca realizuje wysyłkę jedynie na teren UE. W drodze indywidualnych negocjacji może odstąpić od tego warunku, ustalając szczegóły wysłania towarów poza granice UE za pośrednictwem poczty elektronicznej 
 
 
§ 7 Formy płatności
 
1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
 
a) przedpłata za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayU, który dba o bezpieczeństwo transakcji;
 
b) przedpłata tradycyjnym przelewem na konto – dane do przelewu:
Rafał Zienkiewicz Profit Center
ul. Pana Wołodyjowskiego 3 lok.46
20-627 Lublin
Nr konta w Banku Millennium S.A.: 06 1160 2202 0000 0002 2214 9223
 
c) przy odbiorze - za pobraniem;
 
d) inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu w zakładce 
 
2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7. dni roboczych. Bezskuteczny upływ tego terminu wywołuje skutek w postaci utraty mocy obowiązującej oświadczenia woli Sprzedawcy i anulowanie zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu zapłaty, jeśli Klient, przed jego upływem poinformuje o tym pracownika Sklepu oraz po uzyskaniu zgody Sprzedawcy. 
 
 
§ 8 Reklamacja
 
1. Sklep ma obowiązek dostarczyć towar bez wad.
 
2. Niezależnie od prawa do odstąpienia o którym mowa w § 4, Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady tej odpowiedzialności, w tym: rodzaj przysługujących kupującemu roszczeń (usunięcie wady, wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) i czas, w jakim przysługują, wynikają z obowiązującego prawa, zob. zwłaszcza art. 556-576 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 
3. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym. 
 
4. Wada prawna Towaru zaistnieje, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 
5. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży. 
 
6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. 
 
7. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru. 
 
8. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. 
 
9.Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 
10. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 
11. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. 
 
12. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 
13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenia przez Klienta.
 
14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 
15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 
16. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt d niniejszego Regulaminu.
 
18. Postepowanie reklamacyjne inicjuje Klient, który w tym celu powinien:
 
a) przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną pod adresem Sprzedawcy wskazanym w §3 ust. 1 Regulaminu oświadczenie zawierające rodzaj żądania (usunięcie wady, wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) oraz dane umożliwiające Sklepowi kontakt z klientem (co najmniej imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny);
 
b) przesłać pod adresem Sprzedawcy, o którym mowa w ust. 1 wadliwą rzecz. Do przesyłki można dołączyć, celem przyspieszenia procedury reklamacyjnej, dowód zakupu (np. faktura VAT) lub jego kopię.
 
19. Sklep może poprosić klienta o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. Sklep 
 
jest zobowiązany ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego wpłynięcia. 
 
 
§ 9 Gwarancja 
 
1. Sprzedawane w Sklepie towary ze względu na swój charakter co do zasady nie podlegają gwarancji. Jeżeli jednak na towar została udzielona gwarancja, obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w związku z gwarancją określone są w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru.
 
2. Kupujący może, według swojego wyboru, zastosować się do procedury gwarancyjnej opisanej w dokumencie gwarancji lub zastosować się do procedury reklamacyjnej opisanej w § 8 Regulaminu.
 
 
§10 Prawo odstąpienia od umowy
 
1. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 i m. Ustawia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta polega na uprawnieniu Konsumenta do złożenia Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu od uprzednio z tym Sprzedawcą umowy bez podania przyczyny. Dla wywołania skutków odstąpienia należy z składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia wraz z podstawowymi zasadami zwrotu stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: 
Rafał Zienkiewicz Profit Center
ul. Wołodyjowskiego 3/46
20-627 Lublin
 
4. Konsument na własny koszt zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. 
 
5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy : 
Rafał Zienkiewicz Profit Center
ul. Wołodyjowskiego 3/46
20-627 Lublin
 
6.Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania. 
 
7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. 
 
8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 
 
 
§ 11 Ochrona danych osobowych
 
1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 
2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 
3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 
4. W przypadku pobierania produktów darmowych, pobierający jest obowiązany podać adres elektroniczny i wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 
 
5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.
 
 
§ 12 Postanowienia szczególne
 
1, Klient nie jest zobowiązany z tytułu zawarcia transakcji ze Sprzedawcą, do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 
2. Klient nie może być obciążany kosztami obsługi kart płatniczych w wysokości innej, niż wynikająca z przepisów prawa i organizacji płatniczych.
 
3. Sprzedawca nie zapewnia usług posprzedażnych.
 
4. Sklep zapewnia na życzenie Klienta możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w osobie mediatora.
 
4. Klient nie może być obciążony ani też nie jest zobowiązany do zapłaty za Towary niezamówione. Sprzedawca nie będzie również wysyłał do Klienta treści bezprawnych tj., sprzecznych z system prawnym i powszechnie przyjętymi w społeczności wartościami moralnym czy etycznymi. 
 
 
§ 13. Postanowienia końcowe
 
1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania transakcji dotyczących towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą o których mowa w § 3 Regulaminu. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru. Dla dary zawarcia umowy jest miarodajny dzień dostarczenia potwierdzenia umowy przez email. 
 
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.topdrogeria.pl
 
4. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 
7. Formą promulgacji nowych treści Regulaminu jest wyłącznie ich publikacja na tronie internetowej oraz poinformowanie o tym fakcie w newsletterze, i ile ta usługa jest prowadzona przez Sprzedawcę
 
 
ZASADY ODSTĄPENIA OD UMOWY 
 
Prawo odstąpienia od umowy
 
1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z 
 
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 
3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3] 
 
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 
Skutki odstąpienia od umowy 
 
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 
 
2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 
3. Konsument odstępując od umowy, ma obowiązek dokonać zwrotu Towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 
4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot następuje także na ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego.
 
5. Zwrot Towaru następuje w stanie niepogorszonym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności Sprzedawca może potrącić kwotę będącą równowartością różnicy pomiędzy stanem Towaru w chwili zakupu a stanem Towaru zwróconego z kwoty zwracanej Kupującemu. W szczególności jeśli zwrot Towaru następuje bez oryginalnego opakowania, Kupujący jest obowiązany do zwrotu Sprzedawcy kosztów oryginalnego opakowania.
 
6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.
 
7. Zwrotu towaru należy dokonać na adres: 
Rafał Zienkiewicz Profit Center
ul. Wołodyjowskiego 3/46
20-627 Lublin
 
 
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
- Adresat:
 
Rafał Zienkiewicz Profit Center, ul. Pana Wołodyjowskiego 3 lok. 46 20-627 Lublin
 
- Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy 
 
sprzedaży następujących produktów:...
 
- Data zawarcia umowy/odbioru
 
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 
- Adres konsumenta(-ów)
 
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w
 
 wersji papierowej)
 
 
 
Załacznik nr 2 
 
Wartość Zamówienia  Rodzaj Płatności   Sposób Dostawy
 
 
0 zł od 50 zł wzwyż przy odbiorze na terenie Lublina
 
5 zł od 100 zł wzwyż przedpłata przelew samodzielny / dostawa Poczta Polska
 
0 zł od 150 zł wzwyż przedpłata przelew samodzielny / dostawa Poczta Polska
 
0 zł od 250 zł wzwyż dowolny sposób płatności /  dowolny sposób dostawy
 
Przykład: Twoje zamówienie opiewa na kwotę 100 zł - jeśli w formularzu zamówienia wybierzesz formę płatności: przedpłata przelew samodzielny orazdostawę za pośrednictwem Poczty Polskiej, koszt dostawy automatycznie podstawi się w wysokości. Robiąc zakupy w sklepie TopDrogeria, możesz wybrać jedną z proponowanych niżej 
 
Sposób dostawy Przedpłata Pobranie Czas dostarczenia
Kurier 14,50 zł 15,90 zł 1-3 dni robocze
Poczta Polska paczka priorytetowa 11,50 zł 13,90 zł 1-3 dni robocze
Poczta Polska przesyłka priorytetowa 9,90 zł - 2-3 dni robocze
Poczta Polska przesyłka ekonomiczna 8,90 zł - 3-5 dni robocze
 
• Najszybciej i najbezpieczniej:
 
Firma kurierska - dostawa jest realizowana przez profesjonalną firmę kurierską. 
 
Wybranie kuriera oznacza wygodę i pewność, że Twoje zamówienie dotrze na czas za 
 
niewygórowaną cenę. Dodatkowo, na Twój adres email otrzymasz link do strony, na której 
 
na bieżąco będziesz mógł sprawdzać, gdzie znajduje się Twoja przesyłka.
 
• Najtaniej:
 
Poczta Polska to najtańsza opcja przesyłki. Twoje zamówienie dostarczane jest za 
 
pośrednictwem Poczty Polskiej jako przesyłka priorytetowa lub ekonomiczna.
 
 
Wysyłka zagraniczna
 
TopDrogeria.pl realizuję wysyłkę zamówień wyłącznie do krajów Unii Europejskiej.
 
Po złożeniu zamówienia (patrz zakładka: "Jak kupować"), prosimy o kontakt 
 
(kontakt@topdrogeria.pl) w celu ustalenia wagi przesyłki i naliczenia opłaty za dostawę - 
 
ustalenie opłaty odbywa się indywidualnie po kontakcie mailowym.
 
Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy są uzależnione 
 
od kraju docelowego oraz wagi paczki, a także od opcji dostawy: paczki ekonomicznej lub 
 
Paczka ekonomiczna - termin dostarczenia ok. 14 dni roboczych.
 
Paczka priorytetowa - termin dostarczenia ok. 7 dni roboczych.
 
Kraje docelowe:
 
Kraje UE paczka 
 
paczka 
 
ekonomiczna
 
priorytetowa
 
strefa strefa
 
Austria A1 10
 
Belgia A2 11
 
Bułgaria A1 10
 
Cypr A2 10
 
Czechy A4 12
 
Dania A1 10
 
Estonia A1 10
 
Finlandia A2 11
 
Francja A2 10
 
Grecja A2 10
 
Hiszpania A2 10
 
Holandia A1 10
 
Irlandia A3 10
 
Litwa A1 10
 
Luksemburg A1 10
 
Łotwa A1 10
 
Malta A2 10
 
Niemcy A5 13
 
Portugalia A3 11
 
Rumunia A2 10
 
Słowacja A4 12
 
Słowenia A1 10
 
Szwecja A2 10
 
Węgry A1 11
 
A3 11
 
Włochy A2 11
 
 
Cennik przesyłek zagranicznych:
 
Masa paczki  Opłata za paczkę priorytetową
 
S T R E F A   A1      A2     A3       A4       A5
 
do 1 kg 78,00 91,00 91,00 44,20 85,80
 
do 2 kg 93,60 106,60 106,60 48,10 101,40
 
do 3 kg 104,00 127,40 127,40 50,70 122,20
 
do 4 kg 119,60 132,60 132,60 53,30 127,40
 
do 5 kg 132,60 148,20 148,20 58,50 143,00
 
do 6 kg 136,50 152,10 152,10 62,40 146,90
 
do 7 kg 143,00 161,20 161,20 66,30 156,00
 
do 8 kg 152,10 170,30 170,30 68,90 165,10
 
do 9 kg 162,50 180,70 180,70 72,80 175,50
 
do 10 kg 172,90 188,50 188,50 76,70 183,30
 
do 11 kg 180,70 196,30 205,40 80,60 191,10
 
do 12 kg 188,50 208,00 217,10 83,20 202,80
 
do 13 kg 201,50 215,80 228,80 87,10 210,60
 
do 14 kg 210,60 223,60 240,50 91,00 218,40
 
do 15 kg 222,30 232,70 252,20 93,60 227,50
 
do 16 kg 232,70 243,10 275,60 97,50 237,90
 
do 17 kg 243,10 254,80 287,30 101,40 249,60
 
do 18 kg 254,80 265,20 299,00 105,30 260,00
 
do 19 kg 262,60 274,30 310,70 107,90 269,10
 
do 20 kg 274,30 287,30 323,70 111,80 282,10
 
Masa paczki Opłata za paczkę ekonomiczną w złotych
 
STREFA    10     11     12      13
do 1 kg 72,80 68,88 41,60 67,60
 
do 2 kg 80,60 76,26 45,50 75,40
 
do 3 kg 87,10 82,41 48,10 81,90
 
do 4 kg 97,50 92,25 52,00 92,30
 
do 5 kg 109,20 103,32 53,30 104,00
 
do 6 kg 111,80 118,08 55,90 106,60
 
do 7 kg 114,40 120,54 58,50 109,20
 
do 8 kg 117,00 129,15 62,40 111,80
 
do 9 kg 119,60 137,76 65,00 114,40
 
do 10 kg 123,50 147,60 67,60 118,30
 
do 11 kg 130,00 156,21 71,50 124,80
 
do 12 kg 136,50 166,05 72,80 131,30
 
do 13 kg 143,00 175,89 75,40 137,80
 
do 14 kg 150,80 185,73 78,00 145,60
 
do 15 kg 161,20 195,57 81,90 156,00
 
do 16 kg 165,10 205,41 84,50 159,90
 
do 17 kg 170,30 215,25 87,10 165,10
 
do 18 kg 176,80 225,09 89,70 171,60
 
do 19 kg 183,30 234,93 93,60 178,10
 
do 20 kg 189,80 244,77 96,20 184,60
 
 
 
Opiekę prawną nad sklepem sprawuje
dr hab. Rafał Biskup, wiceprezes Fundacji Mercatus et Civis.